:: Mokymai ::

 

KŪRYBINIŲ SEMINARŲ NAUJIENOS !

1. Darbo temperamentų teorija ir praktinis pritaikymas.

2. Fantazijos teorija ir jos pritaikomumas kūrybiniuose procesuose.

 

Seminarų programos sudaromos pagal konkrečios įmonės poreikius.

Seminarai vykdomi 10 žmonių grupėse, trukmė – 16 val.

Organizuojami išvažiuojamieji seminarai.

Seminarų temos:

1. Vadovavimo psichologijos pagrindai

2. Personalo valdymas ir jo ypatumai

3. Konfliktų sprendimas ir valdymas

4. Kūrybiškas problemų sprendimas

5. Organizacijos įvaizdžio kūrimas ir palaikymas

6. Komandos darbo efetyvumo didinimas

7. Organizacinės kultūros formavimas

8. Verslo etika

9. Projektų vadyba

10. Kaip tapti geriausiu pardavimų vadybininku

11. Socialinių kompetencijų treningas (interaktyvūs teatriniai metodai)

 

Mokymo projektų vadovė:

Jūratė Kanapinskaitė

+370 610 475 20

Elektroninis paštas: projektai@senoja.lt

 

1. VADOVAVIMO PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI

Tikslas

•  Apginkluoti vadovus konstruktyvios kritikos įgūdžiais, kurie padės išvengti klaidų pasikartojimo bei pagerins darbo efektyvumą.

•  Parodyti vadovams, kaip jie gali pakeisti probleminius asmenis į pozityvius veikėjus.

Turinys

•  Atrankos pokalbis.

•  Komandos kūrimo esmė: procesai ir idėjos.

•  Komandos narių vaidmenys.

•  Streso mažinimas ir teisingas elgesys stresinėje situacijoje.

•  Vadovavimas probleminiams žmonėms, konstruktyvi kritika.

•  Grupės motyvavimas.

•  Įgaliojimų suteikimas.

Metodai

•  Paskaita, testai, savianalizės užduotys, suvaidintų situacijų ir darbinių atvejų analizė.

 

2. PERSONALO VALDYMAS IR JO YPATUMAI

Tikslas

•  Supažindinti su naujausiomis personalo valdymo teorijomis.

•  Ugdyti gebėjimus valdyti ir vadovauti įmonės personalui: personalo planavimas, adaptavimas, darbų organizavimas; darbuotojų motyvavimo metodų panaudojimas.

•  Gebėti nagrinėti konfliktų padarinius organizacijose.

Turinys

•  Personalo valdymo samprata ir principai. Aplinkos įtaka personalo ir įmonės valdymui.

•  Įmonės vidaus ir išorės veiksnių įtaka personalo formavimui.

•  Asmens adaptacija.

•  Sprendimų priėmimo metodika.

•  Įmonės organizavimo – valdymo struktūra.

•  Darbo teisės įtaka įmonės personalo formavimui.

•  Įmonės personalo planavimo ir formavimo principai. Karjera.

•  Personalo pareigybiniai nuostatai ir jų reikšmė darbo kontrolei.

•  Personalo darbo organizavimas ir normavimas įmonėje.

•  Personalo darbo ir darbo vietų įvertinimas bei adaptavimas.

•  Įmonės personalo darbo motyvavimas.

•  Palankaus socialinio – psichologinio klimato formavimas ir palaikymas.

•  Konfliktai ir jų valdymas.

Praktiniai užsiėmimai

•  Vidinių ir išorinių veiksnių įtakos personalo planavimui bei parinkimui analizė.

•  Individualaus karjeros plano sudarymas.

•  Pareigybinių nuostatų rengimas.

•  Personalo motyvavimo praktinės užduotys.

•  Konfliktinių situacijų analizė, konflikto sprendimo paieška.

 

3. KONFLIKTŲ SPRENDIMAS IR VALDYMAS

Tikslas

•  Ugdomas sugebėjimas konflikto metu ginamus interesus formuoti į bendrą problemą, kurią konfliktuojančios pusės spręstų kartu.

Turinys

•  Konflikto priežastys.

•  Iracionalių įsitikinimų perstruktūravimas.

•  Išmoktas bejėgiškumas ir asmeninė kontrolė. Į sėkmę orientuotas veikimas.

•  Pasitikintis elgesys ir jo reikšmė konfliktų sprendimui bei streso įveikimui.

•  Kitų žmonių poreikių suvokimas.

•  Atsakomybė už savo jausmus.

•  Grėsmės pašalinimas per kitų žmonių poreikių suvokimą.

•  Konfliktų sprendimo modeliai.

•  Individualaus konfliktų sprendimo stiliaus įsisąmoninimas ir korekcija.

•  Konfliktų prevencija.

Metodai

•  Paskaita, testai, savianalizės užduotys, suvaidintų situacijų ir darbinių atvejų analizė.

 

4. KŪRYBIŠKAS PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Tikslas

•  Įsisavinti problemos sprendimo procesą bei gebėti naudoti konkrečias technikas problemos sprendimui.

•  Savęs pažinimas ir gebėjimų vystymas.

Turinys

•  Problemos įvardinimas ir suvokimas.

•  Priežasčių analizė.

•  Asmenybės ir grupės įtaka problemų sprendimui: nuostatos ir emocijos.

•  Lankstus nuostatų keitimas.

•  Grupinis problemos sprendimas: privalumai ir trūkumai.

•  Problemos sprendimo paieška: sprendimų tipai, efektyvaus sprendimo elementai, problemų sprendimo etapai.

•  Kūrybiniai idėjų paieškos metodai.

Metodai

•  Praktinės užduotys, testai, savianalizės užduotys, dalyvavimas sumodeliuotose situacijose ir jų analizė, pavyzdžių bei darbinių atvejų analizė.

 

5. ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS BEI PALAIKYMAS

Tikslas

•  Įsisavinti organizacijos individualumo ir įvaizdžio svarbą.

•  Suvokti organizacijos įvaizdžio kūrimo procesą bei jį įtakojančius elementus.

•  Gebėti kurti organizacijos įvaizdį bei jį palaikyti.

Turinys

•  Organizacijos įvaizdžio samprata ir svarba.

•  Organizacijos įvaizdžio kūrimas: etapai, įtakojantys elementai (personalas, reklama, pateikimas), specifika.

•  Lojalumas organizacijai – organizacijos įvaizdžio sudedamoji dalis.

•  Organizacijos individualumas.

•  Išorinės aplinkos veiksniai įtakojantys organizacijos įvaizdį.

•  Įvaizdis ir socialinė organizacijos atsakomybės koncepcija.

•  Organizacijos įvaizdžio palaikymas užtikrinant efektyvų paslaugos teikėjo (organizacijos) ir kliento santykį.

Metodai

•  Praktinės užduotys, testai, dalyvavimas sumodeliuotose situacijose ir jų analizė, pavyzdžių bei darbinių atvejų analizė.

 

6. KOMANDOS DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Tikslas:

•  Suteikti žinių ir įgūdžių komandos kūrimo bei efektyvaus darbo srityje.

•  Suvokti ir įvertinti savo bei kitų narių vaidmenį grupėje.

•  Sudaryti tolimesnio komandos vystymo planą.

Turinys:

•  Komandos ir grupės samprata, jų skirtumai; komandinio darbo teikiama nauda.

•  Komandos vystymosi etapai, komandų tipai.

•  Komandos darbas: tikslų kėlimas; sprendimų priėmimo ir informacijos tėkmės būdai. Vienpusis-dvipusis bendravimas.

•  Efektyvaus bendravimo įgūdžiai: aktyvus klausymasis, komandos narių idėjų vystymas, jų integracija, pripažinimas.

•  Komandos formavimo ypatumai: komandos lyderio vaidmuo, komandos narių pasirinkimas ir jų vaidmenys, funkcijų paskirstymas, tipiški komandos sunkumai.

•  Efektyvaus bendravimo įgūdžiai, grįžtamojo ryšio svarba.

•  Efektyviai veikiančių komandų formavimas.

•  Komandos efektyvumo didinimo planas.
Metodai

•  Paskaita, testai, savianalizės užduotys, vaidybinių situacijų kūrimas ir analizė, savirefleksijos užduotys.

 

7. ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMAS

Tikslas

•  Supažindinti su organizacine kultūra ir jos formavimo principais.

•  Įsisavinti organizacines vertybes, gebėti jas formuoti ir palaikyti.

•  Ugdyti gebėjimus atlikti organizacinės kultūros tyrimus.

Turinys

•  Organizacinės kultūros koncepcija šiuolaikiniame valdyme (organizacinės kultūros samprata, struktūriniai organizacinės kultūros komponentai).

•  Pagrindiniai organizacinės kultūros modeliai.

•  Organizacinės kultūros formavimo bei vystymo modeliavimas.

•  Organizacijos credo – pagrindinis organizacinės kultūros komponentas.

•  Organizacinių vertybių formavimas ir palaikymas.

•  Organizacinės kultūros tyrimai – diagnozavimas, keitimo ir tobulinimo perspektyvos.

•  Organizacijos etikos kodekso suformavimas.

Metodai

•  Praktinės užduotys, testai, dalyvavimas sumodeliuotose situacijose ir jų analizė, pavyzdžių bei darbinių atvejų analizė.

 

8. VERSLO ETIKA

Tikslas

•  Supažindinti su verslo etika.

•  Formuoti teigiamą verslo etikos vertinimą.

•  Ugdyti suvokimą, jog verslo etika – socialiai, ekonomiškai naudinga.

•  Ugdyti gebėjimus taikyti verslo etiką įmonių praktikoje.

•  Ugdyti gebėjimus formuoti įmonių etikos kodeksus, diegti verslo etikos infrastruktūrą.

Turinys

•  Verslo etikos samprata, verslo etikos nauda organizacijai.

•  Verslo etika organizacijos viduje: verslo etika organizacijos vykdomoje veikloje, - etiški santykiai tarp įmonių, klientų, tiekėjų ir pan.

•  Dažniausios etinės verslo problemos. Sprendimų paieškos būdai.

•  Suinteresuotųjų vadyba: suinteresuotųjų grupės, organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė, socialinės atsakomybės lygmenys, socialiai atsakingos organizacijos kūrimo modelis.

•  Verslo etika ir žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo vietos etika.

•  Organizacinės kultūros samprata; organizacinės kultūros, organizacijos įvaizdžio kūrimas ir palaikymas etinėmis priemonėmis.

•  Vertybių vadyba.

•  Rinkodaros etika. Pardavimų etika.

•  Personalo etinis auditas.

•  Etikos kodekso kūrimas ir palaikymas.

Praktiniai užsiėmimai

•  Etinių sprendimų priėmimas.

•  N įmonės etikos kodekso kūrimas.

 

9. PROJEKTŲ VADYBA

Tikslas

•  Komandinio darbo įgūdžių formavimas.

•  Projekto iniciacijos, tikslo ir uždavinių nustatymas.

•  Projekto veiklų atrankos įgūdžių formavimas.

•  Reikiamos informacijos paieškos ir kūrybinio potencialo panaudojimo rengiant projektą gebėjimų ugdymas.

•  Projektinės veiklos administravimo įgūdžių formavimas.

Turinys

•  Projektų valdymas: valdymo samprata, projektinės veiklos valdymo raida, valdymo būtinumas. Projekto valdymo turinys, metodai, funkcijos.

•  Projektinės veiklos samprata. Projekto rengimo aspektai. Projektinės veiklos efektyvumas ir reikalingumas. Projekto samprata šiuolaikinėje administravimo teorijoje bei praktikoje.

•  Projektinės veiklos dalyviai bei jų numatymas. Projektinės grupės/komandos formavimas. Darnos išlaikymas projektinėje komandoje.

•  Projekto idėjos formulavimas. Išorinės aplinkos pažinimas, jo nauda vykdant projektinę veiklą.

•  Projekto iniciacija. Projekto atrankos metodai.

•  Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas. Projekto vykdymo strategijos parengimas.

•  Projekto turinio/veiklų planavimas. Tinkamų ir realiai įmanomų veiklų atranka. Veiklų pasirinkimo motyvavimas.

•  Projekto rengimo loginė matrica.

•  Projekto biudžeto rengimas.

•  Projektų rizikos valdymo procesas: rizikos nustatymas (atpažinimas); rizikos klasifikavimas; atsakomųjų veiksmų nustatymas, atsakomųjų veiksmų kontrolė.

•  Projektinės veiklos administravimas. Ataskaitų rengimas.

Praktiniai užsiėmimai

•  Projekto grupės sutelktumas.

•  Projekto rengimas.

•  Projekto biudžeto sudarymas.

 

10. KAIP TAPTI GERIAUSIU PARDAVIMŲ VADYBININKU

Tikslas

•  Ugdyti gebėjimus taikyti geros praktikos patirtį darbinėje aplinkoje.

Turinys

•  Kaip ieškoti potencialaus kliento.

•  Kaip sužinoti vadovo pavardę.

•  Kaip bendrauti su administratore.

•  Kaip išvengti atsakymo “ne”.

•  Kaip kalbėti su potencialiu klientu.

•  Kaip užbaigti pokalbį.

•  Kaip neleisti, kad klientas jus pamirštų.

Praktinis seminaras, kurio metu konsultuos ir apmokys geriausi pardavimų vadybininkai.

 

11. Socialinių kompetencijų treningas (interaktyvūs teatriniai metodai)

Tikslas

•  Suteikti profesionalių metodologinių žinių apie taikomuosius teatro ir psichoterapijos metodus.

•  Išplėsti suvokimo apie savo, kaip darbuotojo ir žmogaus, ribas.

•  Keisti stereotipus ir skatinti kūrybinį mąstymą.

•  Vystyti socialines kompetencijas, mokantis jas pritaikyti konkrečioje darbinėje aplinkoje.

•  Pateikti naujų idėjų, kaip panaudojant interaktyviuosius/patyrimo metodus efektyvinti darbo procesą.

Turinys

•  Komandos mikroklimato tyrimas ir gerinimas.

•  Teatriniai ir psichologiniai patyrimo pratimai komandos formavimui ir stiprinimui.

•  Komandos narių vaidmenys. Funkcijos ir galimybės. Konkrečios komandos narių vaidmenų identifikavimas.

•  Teatriniai ir psichologiniai patyrimo pratimai motyvacijai didinti.

•  Loginiai žaidimai, keičiantys mąstymo ir elgesio stereotipus.

•  Informacijos kodavimo ir dekodavimo klaidos. Kaip jų išvengti?

•  Konflikto valdymas: tikslus konflikto priežasties identifikavimas; įvairios konflikto sprendimo strategijos; konstruktyvūs sprendimo būdai.

•  Kaip paveikti oponento elgesį, norint išsaugoti konstruktyvią situacijos eigą?

Metodai

•  Paskaita, interaktyvūs patyrimo pratimai, loginės užduotys, diskusija, psichodrama, proceso drama.

•  Dalyviai turės galimybę vertinti metodų efektyvumą.

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai